Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.onpole.nl en alle andere websites van MetDick en OnPole Webdesign

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website van OnPole Webdesign

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel OnPole Webdesign zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan OnPole Webdesign niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. OnPole Webdesign garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. OnPole Webdesign wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer OnPole Webdesign links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door OnPole Webdesign worden aanbevolen. OnPole Webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door OnPole Webdesign niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.onpole.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

OnPole Webdesign behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnPole Webdesign of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

OnPole Webdesign behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Hoe werkt het?

Iedere strip op een strippenkaart kunt u inwisselen tegen 15 minuten support.

Na het insturen van een supportticket wordt uw vraag door een van onze medewerkers bekeken en wordt er een inschatting gemaakt van de tijd die nodig is om uw probleem op te lossen.
Deze tijd vertegenwoordigt een aantal strippen.
gratis hosting

U krijgt hier vervolgens bericht van. Wanneer u akkoord gaat wordt uw probleem opgelost en het aantal strippen van uw tegoed afgeschreven.

nieuws icon w
Nieuws
nieuwsbrief icon w
Nieuwsbrief

blog icon w
Blog

vacature2 icon w
Vacatures

user icon w
Uw gegevens

contact icon w
Contact

Aanmelden en afmelden