Leveringsvoorwaarden Fotografie

download deze leveringsvoorwaarden
Toepassing
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, dan wel andere werken in de zin van Auteurswet 1912 welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 • Foto: De stoffelijke drager, door OnPole aan de Opdrachtgever geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, digitaal bestand of compact disc.
 • Fotograaf: De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
 • Opdrachtgever: De Opdrachtgever in de zin van art. 6:231 BW.

 1. Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken, Algemene voorwaarden die door een Opdrachtgever worden gehanteerd, worden door OnPole uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. OnPole heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 3. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij OnPole gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de Richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden. OnPole heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 4. Foto’s worden geleverd in het pand waar OnPole zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever tot het moment dat de Foto’s door OnPole onbeschadigd retour worden ontvangen.
 5. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door OnPole vastgesteld. Indien OnPole en de Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft OnPole het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50 % te verhogen.
 6. Indien niet is overeengekomen dat de Foto in het bezit van de Opdrachtgever blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kostenloze retournering aan OnPole zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van OnPole.
 7. Foto’s blijven eigendom van OnPole. De Opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Opdrachtgever geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de Foto’s blijft in ieder geval berusten bij OnPole en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijzen dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met OnPole dan ook.
 8. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan OnPole te worden meegedeeld. OnPole heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.
 9. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van de samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 10. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2 %. Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijzen in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd:
 11. Indien aannemelijk is dat OnPole hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  • over de eerste € 3.500,- :15 % met een minimum van € 250,-
  • over het meerdere tot € 6500,- : 10 %
  • over het meerdere tot € 16.500,- : 8 %
  • over het meerdere tot € 60.000,- : 5 %
  • over het meerdere: 3 %
 12. Indien de oplage van een uitgave in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft OnPole het recht om voor zijn rekening door een door NOVAA erkende accountant de boeken van de Opdrachtgever op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening van de Opdrachtgever.
 13. De Opdrachtgever verricht de aan OnPole verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan OnPole heeft verstrekt.
 14. Indien toestemming tot het gebruik van Fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot éénjarig gebruik binnen Nederland, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van OnPole. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van een overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 15. Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt geschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van OnPole. Bij inbreuk komt OnPole, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij OnPole gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 500,--.
 16. De naam van OnPole dient duidelijk bij een gebruikte Foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de Foto in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt OnPole een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100 % van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
 17. Bij publicatie van een Fotografisch werk dient de Opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan OnPole te doen toekomen.
 18. De Opdrachtgever of elke derde die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere belanghebbenden. OnPole is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
 19. OnPole is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Opdrachtgever is ontstaan tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van OnPole of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 20. Zowel OnPole als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
 21. Alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 22. OnPole heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 23. In geval van annulering van een opdracht heeft OnPole recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.


arag_logoMet deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Fotografie door OnPole Webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt.
Door verlening van een opdracht aan OnPole verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 14 maart 2014.

Tarieven

OnPole hanteert voor op aanvraag uit te voeren werkzaamheden de volgende uurtarieven:

Algemeen studiotarief
Programmeren/scripten
Filemaker60,00
75,00
85,00


Kilometervergoeding

per km 0,47

Vastgesteld volgens routeplanner Google vanaf locatie Athenesingel 14, 2548 TH ‘s-Gravenhage


Onderhoudscontract

Per kwartaal
Per jaar

170,00
580,00

 
Domeinregistratiekosten (per jaar)

nl
com
de
be
eu
org
info
net
nu
8,40
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
75,00
nieuws icon w
Nieuws
nieuwsbrief icon w
Nieuwsbrief

blog icon w
Blog

vacature2 icon w
Vacatures

user icon w
Uw gegevens

contact icon w
Contact

Aanmelden en afmelden