Leveringsvoorwaarden Tekstproduktie en Webredactie

download deze leveringsvoorwaarden
Kwaliteit
 1. OnPole Webdesign, Athenesingel 14, 2548 TH Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27331953, hierna te noemen OnPole, verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

Geheimhouding
 1. OnPole verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Concepttekst en eenmalige herziening
 1. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is OnPole niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 3. Ingeval van overmacht bij OnPole zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van OnPole opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van OnPole het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.
 4. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van OnPole en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.
 5. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van OnPole en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging
 1. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven: - het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk; - in hoeverre medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is; - welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn; - wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd; - in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is; - de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, diskette of andere informatiedrager; post, modem, koerier, etc.) en het gewenste bestandsformaat; - de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.
  Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: - research, - eindredactie, - administratieve ondersteuning, waaronder typewerk, - correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden, - verzorging van illustraties en/of fotografie, - vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking, - traffic, - vertalingen, - pretesten.
 2. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Vrijwaring
 1. De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart OnPole tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van OnPole.

Aansprakelijkheid
 1. De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van OnPole. Voor het geval wordt geoordeeld dat OnPole geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat OnPole jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten
 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij OnPole.
 2. OnPole van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het éénmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
 3. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 13 behoudt OnPole zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
 4. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van OnPole brengen en OnPole moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. OnPole kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 5. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van OnPole krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 6. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de afnemer bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.
 7. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van OnPole wordt beschouwd: - publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; - hergebruik van zijn werk zonder toestemming; - aantasting van zijn werk; - publicatie zonder naamsvermelding.
 8. De bepalingen van artikel 13 tot en met artikel 19 hebben ook betrekking op teksten die OnPole van derden betrekt. OnPole garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling
 1. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan OnPole betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. OnPole kan het factuurbedrag verhogen met 2% kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen dertig dagen kan in dat geval de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen
 1. Op elke overeenkomst tussen OnPole en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van OnPole.
 

arag_logoMet deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Tekstproduktie en Webredactie door OnPole Webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt.
Door verlening van een opdracht aan OnPole verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 14 maart 2014.

Tarieven

OnPole hanteert voor op aanvraag uit te voeren werkzaamheden de volgende uurtarieven:

Algemeen studiotarief
Programmeren/scripten
Filemaker60,00
75,00
85,00


Kilometervergoeding

per km 0,47

Vastgesteld volgens routeplanner Google vanaf locatie Athenesingel 14, 2548 TH ‘s-Gravenhage


Onderhoudscontract

Per kwartaal
Per jaar

170,00
580,00

 
Domeinregistratiekosten (per jaar)

nl
com
de
be
eu
org
info
net
nu
8,40
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
75,00
nieuws icon w
Nieuws
nieuwsbrief icon w
Nieuwsbrief

blog icon w
Blog

vacature2 icon w
Vacatures

user icon w
Uw gegevens

contact icon w
Contact

Aanmelden en afmelden