Leveringsvoorwaarden Webdesign

download deze leveringsvoorwaarden
Definities
 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpaginas inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Onderhoud van een website: het door OnPole inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie OnPole een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
Toepasselijkheid
 1. Door verlening van een opdracht aan OnPole verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van OnPole en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en OnPole opgenomen wordt.
Aanbieding en acceptatie
 1. Alle offertes en prijsopgave OnPole zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door OnPole blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door OnPole. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en OnPole zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht OnPole niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van deopgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. OnPole heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen.
 7. OnPole heeft de mogelijkheid om voor aanvang van werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen.
 8. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat gebruiker alle manieren waarop deze tot stand zijn gekomen zowel schriftelijk als mondeling, zowel via e-mail als telefonisch gecommuniceerd.
Uitvoering van de overeenkomst
 1. OnPole zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft OnPole het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OnPole aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijsbehoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OnPole worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OnPole zijn verstrekt, heeft OnPole het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. OnPole is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OnPole is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor OnPole kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan OnPole de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door OnPole of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie vanopdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart OnPole voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Duur en beëindiging
 1. Het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp door OnPole voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen OnPole en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. OnPole kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beeindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met OnPole gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. OnPole heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 5. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is gebruiker gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.
Levering en levertijd
 1. OnPole gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp maakt OnPole eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.
  Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan-en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan OnPole. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat OnPole ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties OnPole over tot het voltooien van de volledige website en/of grafisch ontwerp.
 3. Mocht OnPole onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan OnPole alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij OnPole een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 4. Door OnPole gemaakte websites en of ontworpen grafische producten worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.
Overmacht
 1. OnPole aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer OnPole als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal OnPole alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en OnPole geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door OnPole tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
Prijzen
 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door OnPole minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 3. OnPole behoud zich het recht voor om voor aanvang van werkzaamheden een aanbetaling te verlangen.
 4. Offerteprijzen zijn gebaseerd op een continue doorloop van een opdracht door het productieproces. Wanneer dit proces stagneert omdat de opdrachtgever achterblijft met informatie of materiaal dan is OnPole gerechtigd om bij het hervatten van de werkzaamheden de kosten voor inwerktijden in rekening te brengen.
Betaling
 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website en/of grafisch ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en OnPole is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door OnPole het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door OnPole aan de opdrachtgever elke maand, kwartaal of half jaar een factuur gestuurd, tenzij er gedurende de betreffende periode geen onderhoud is uitgevoerd door OnPole. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door OnPole het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. In genoemde gevallen behoudt OnPole zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan OnPole over het openstaande bedrag.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door OnPole een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering OnPole hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 7. Indien OnPole abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal OnPole het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens OnPole heeft voldaan.
Aansprakelijkheid
 1. Voorzover OnPole bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop OnPole weinig of geen invloed kan uitoefenen kan OnPole op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met OnPole of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met OnPole.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is OnPole slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van OnPole voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. OnPole kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. OnPole is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient OnPole terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door OnPole geleden schade.
 6. Tenzij anders is overeen gekomen levert OnPole de door haar ontwikkelde websites af met software in de op dat moment actuele stabiele versies. Wanneer hiervoor geen onderhoudscontract is overeen gekomen kan OnPole niet verantwoordelijk gehouden worden voor de update(s) van deze software en evenmin voor schade die kan zijn ontstaan door niet uitgevoerde updates.
Overdracht van rechten en verplichtingen
 1. OnPole noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
Browsercomptabiliteit
 1. Alle door OnPole ontwikkelde websites worden gebouwd om compatibel te zijn met de belangrijkste browsers (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari). Van deze browsers ondersteunen we de op het moment van bouwen meeste gebruikte versie en de twee onderliggende hoofdversies.
 2. OnPole garandeert op generlei wijze dat het door OnPole gemaakte template door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. OnPole garandeert op generlei wijze dat het door OnPole gemaakte template op nog nieuw uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken of zal worden weergegeven.
 4. De kans is groot dat de door OnPole gemaakte websites ook in oudere versies van genoemde browsers en andere weinig gebruikte andere browsers prima functioneren. Dit wordt echter niet door OnPole gegarandeerd.
 5. Door middel van aanvullende afspraken kan van bovenstaande punten 1-4 worden afgeweken.
Reclame
 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan OnPole, waarna OnPole deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan OnPole binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
 1. OnPole behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
Overig
 1. OnPole zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan OnPole.
 2. Wanneer OnPole bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. OnPole kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hoster geleverde diensten.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. OnPole zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele fi nanciele consequenties op de hoogte stellen.
 4. OnPole is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. OnPole behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht
 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen OnPole en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door OnPole met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van OnPole beslissend.

OnPole WebDesign
Athenesingel 14, 2548 TH Den Haag, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


arag_logoMet deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Webdesign, uitgevoerd door OnPole Webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt.
Door verlening van een opdracht aan OnPole Webdesign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 14 maart 2014.

Tarieven

OnPole hanteert voor op aanvraag uit te voeren werkzaamheden de volgende uurtarieven:

Algemeen studiotarief
Programmeren/scripten
Filemaker60,00
75,00
85,00


Kilometervergoeding

per km 0,47

Vastgesteld volgens routeplanner Google vanaf locatie Athenesingel 14, 2548 TH ‘s-Gravenhage


Onderhoudscontract

Per kwartaal
Per jaar

170,00
580,00

 
Domeinregistratiekosten (per jaar)

nl
com
de
be
eu
org
info
net
nu
8,40
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
75,00
nieuws icon w
Nieuws
nieuwsbrief icon w
Nieuwsbrief

blog icon w
Blog

vacature2 icon w
Vacatures

user icon w
Uw gegevens

contact icon w
Contact

Aanmelden en afmelden